Gedragscodes

Een gedragscode is een hulpmiddel om met elkaar tot afspraken te komen over wat en niet aanvaardbaar binnen een gemeenschap of organisatie.


Gedragscode SGL

De Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL, vanuit de Evangelische Alliantie) heeft drie protocollen opgesteld ter preventie van (vermeend) misbruik of manipulatie door leidinggevenden.


Beroepscode en gedragsregels Protestantse Kerk

Gedragsregels voor een predikant en kerkelijk werker zijn bedoeld om hen te helpen in hun dienstwerk. De gedragsregels vloeien voort uit wat in de kerkorde over predikanten en kerkelijk werkers is geschreven en wat in de belofte die bij de aanvaarding van de ambtswerkzaamheden wordt
afgelegd, is vermeld. De beroepscode is een toegespitste beschrijving van het werk van een predikant of kerkelijk werker op grond van de kerkorde, waarin de kernmomenten van het dienstwerk en de daarmee gepaard gaande houding beschreven is. In dit document beschrijft de Protestantse Kerk eerst de code en daarna de gedragsregels.


Model gedragscode In Veilige Handen

Deze gedragscode van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is een document met richtlijnen voor de omgang tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarigen. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact met minderjarigen en kan aangepast worden door geloofsgemeenschappen.


Reglement en gedragscode Pastoraat Rooms-Katholieke Kerk

Per 1 mei 2015 trad het Reglement Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Het Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, dat sinds 2014 geldt. Doel is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.


 

Voorbeeld gedragscodes Wereldjongerendagen

Welke gedragsprotocollen zijn er bij grootschalige jongerenevenementen? De Rooms-Katholieke Kerk stelt twee voorbeelden beschikbaar. Enerzijds een gedragscode (2013) voor iedereen die een taak vervult tijdens de reizen naar de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro. Anderzijds een protocol preventie van en handelswijze bij ongewenst gedrag voor reisinitiatieven, georganiseerd door de Nederlandse RK bisdommen, naar de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro, juli 2013.