Meldprotocollen

Protocol Meldpunt Misbruik

De CGK, GKv, NGK, HHK en de vGKN hanteren een Protocol voor Gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Ook hebben zij een klachtencommissie ingericht en een klachtenregeling en beroepsregeling opgesteld. Deze documenten zijn te vinden op de website van het Meldpunt Misbruik.

Handreiking van de KNR

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) schreef een handreiking preventie van misbruik en aandacht voor initmiteit en seksualiteit in gemeenschap en vorming en publiceerde later een Bibliografie die als aanvulling op deze handreiking fungeert.


Protocol SPMR

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten namen het Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale of andere gezagsrelatiesvan de SMPR over en werd aangepast aan de eigen kerkstructuur.


Meldprotocol PKN

Ook de PKN heeft hiervan een eigen protocol, met bijbehorende handreiking voor slachtoffers en interne procedure over klachtenbehandeling.


Jeugdbeleid: Veilig jeugdwerk

JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond) ontwikkelden een protocol rondom veilig jeugdwerk.

Hierin wordt uiteengezet wat er dient te gebeuren als er een vermoeden of de beschuldiging is van seksueel misbruik binnen het plaatselijk jeugdwerk. Het protocol beschrijft de stappen die moeten worden genomen om de melding in goede banen te leiden. Het is bedoeld voor kerkenraden, jeugdouderlingen en jeugdwerkers.


In Veilige Handen: Stappenplan bij melding

In het project In Veilige Handen van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) zijn stappen vastgesteld die helpen om bij een melding adequaat te handelen.


Daderbeleid

Hoe omgaan met een dader? De PKN ontwikkelde hierover twee beleidsstukken: Het ambt na een tuchtmaatregel. Daderbeleid van de Protestantse Kerk in Nederland na veroordeling voor Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties en Pastoraat aan daders van seksueel misbruik.