Stap 2: Stel een vertrouwenspersoon aan

Als in de kerk iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp kan een vertrouwenspersoon een belangrijke rol vervullen. Zij / hij fungeert als eerste aanspreekpunt en kan het melden van (vermoedens van) misbruik laagdrempelig maken.

Wie stelt de vertrouwenspersoon aan?

De kerkenraad of de raad van oudsten is verantwoordelijk voor de veiligheid in de plaatselijke kerk. Zij kan aan die verantwoordelijkheid vormgeven o.a. door een interne vertrouwenspersoon aan te stellen. Ze kan daarbij gebruik maken van een modelinstructie en dit eventueel naar eigen inzichten aanpassen. Is er centraal beleid in jouw kerk? Vraag dan de instructie op bij het Meldpunt waar jouw kerk mee verbonden is.

Profielschets

Niet iedereen is geschikt voor de functie van vertrouwenspersoon. Om kerken te helpen bij het zoeken naar geschikte personen kun je gebruik maken van een profielschets voor vertrouwenspersonen.

Toerusting

Van vertrouwenspersonen mag veel verwacht worden. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan hun taak kunnen beginnen. Speciaal voor vertrouwenspersonen in de kerken is de Training voor Vertrouwenspersonen ontwikkeld. Hier vind je meer informatie over deze training. Aanmelden voor de training via het aanmeldformulier.

Positie van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een vrouw of man met een onafhankelijke neutrale positie die het vertrouwen geniet van zowel kerkleden als de kerkenraad. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hij / zij hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan.

Taken van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon in de kerk heeft in eerste instantie taken die liggen op het gebied van veiligheid in de kerk. Zij / hij adviseert de melder over eventuele vervolgstappen. Indien gewenst begeleidt zij / hij de melder daarbij. Ook kan je bij de vertrouwenspersoon terecht als je je zorgen maakt over mogelijk onveilige situaties.

De vertrouwenspersoon kan ook een rol vervullen op het gebied van preventie: het creëren en behouden van een veilige omgeving. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwerp op de agenda zetten van de kerkenraad of, eventueel samen met andere betrokken kerkleden, uitvoering geven aan het Stappenplan ‘Een veilige kerk’.

Hoewel de taak van de vertrouwenspersoon in de kerk in eerste instantie ligt op veiligheid in de kerk kan zij ook benaderd worden met vragen of meldingen over misbruik in familie of gezinsverband. Van belang is dat een vertrouwenspersoon de grenzen en mogelijkheden kent en doorverwijst naar andere instanties.

Het is goed om de taak van een vertrouwenspersoon af te bakenen. We hebben daarvoor een overzicht gemaakt van taken en ‘niet-taken’ van de vertrouwenspersoon. Je kunt dit overzicht eventueel aanvullen, afhankelijk van de afspraken die je als kerk maakt. Zo weten we wat we in de kerk van elkaar kunnen verwachten.