Stap 5: Maak melden mogelijk

Als er iets misgaat of mis lijkt te gaan tussen leidinggevenden en jongeren of tussen mensen met een kerkelijke functie (b.v. ambtsdragers) en gemeenteleden dan is het belangrijk dat dit gemeld wordt. Er kan een ingewikkelde situatie ontstaan waarbij allerlei belangen en loyaliteiten door elkaar kunnen gaan lopen. Juist dan is het belangrijk goede keuzes te maken waarbij aan alle betrokkenen zoveel mogelijk recht wordt gedaan en niet nog meer schade ontstaat.

Zorg daarom altijd voor duidelijkheid over contactgegevens, klachtencommissie, klachtenregeling en het meldprotocol, ook als er ‘niets aan de hand’ lijkt te zijn.

Meld de contactgegevens

Zorg ervoor dat iedereen in de kerk weet waar (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik gemeld kan worden. Vermeld het meldpunt misbruik waar je kerk aan verbonden is in kerkbladen, gemeentegids of de website. Is er een vertrouwenspersoon in je kerk, vermeld hierbij dan ook de contactgegevens van de vertrouwenspersoon.

Maak melden van vermoedens mogelijk

Soms durven mensen vermoedens van misbruik niet te melden. Vaak blijkt na een melding van misbruik dat meer mensen vermoedens hadden die ze nooit geuit hebben. Maak in de kerk duidelijk dat ook over twijfels en vermoedens gesproken kan worden en met wie.

Gebruik de klachtenregeling

Als je slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag door iemand die in een kerkelijke functie is aangesteld als vrijwilliger of beroepskracht kan je een klacht indienen bij de bevoegde klachtencommissie. De klachtenregelingen van de kerken bieden duidelijkheid over de procedure en de beroepsmogelijkheden.

Klachtenregeling van de kerken die verbonden zijn aan de SMPR
Klachtenregeling van de kerken die verbonden zijn aan het Meldpunt Misbruik  SMKR
Klachtenregeling Wij zijn SEM (Evangelische Gemeenten)

Zoek bij seksueel misbruik van minderjarigen direct contact met de politie. Bij de meldpunten kun je advies en ondersteuning vragen.

Gebruik het Meldprotocol

Zodra een gemeente geconfronteerd wordt met een situatie van (vermoeden van) seksueel misbruik door een ambtsdrager of iemand met een andere kerkelijke functie kan een zeer complexe situatie ontstaan. De meeste kerken hebben een protocol voor kerkenraden vastgesteld. Kerken dienen zich aan dit protocol te houden. Dit protocol helpt kerkenraden stap voor stap door het meldproces heen.

Meldprotocollen van de kerken die verbonden zijn aan de SMPR
Meldprotocollen van de kerken die verbonden zijn aan het Meldpunt Misbruik SMKR
Informatie over procedures van o.a. Evangelische Gemeenten (wij zijn SEM)

 Schakel een gemeentebegeleider in

Als een situatie van grensoverschrijdend gedrag of misbruik bekend wordt, geeft dat vaak veel onrust binnen de kerk. Een gemeentebegeleider is een functionaris die zich gespecialiseerd heeft in de processen die zich voordoen binnen een kerk die geconfronteerd is met seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris.
Aan de meldpunten  SMPR, SMKR en SGL zijn gemeentebegeleiders verbonden. Neem contact op met het Meldpunt van je kerkgenootschap.

Onveilige situaties in niet kerkelijke relaties

Seksueel misbruik komt overal voor waar machtsongelijkheid is. Cijfers tonen aan dat de dader van misbruik in de meeste gevallen iemand is uit het sociale netwerk van het slachtoffer. Dat wil dus zeggen dat misbruik ook voorkomt in gezinnen, familie- of vriendenkring, tussen kerkleden onderling, op school, het werk, de sport. De kerk kan dan niet zwijgend toekijken. Met name bij misbruik van minderjarigen dient het Advies en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling ingeschakeld te worden (www.veiligthuis.nl) en / of de politie.